Informació bàsica sobre associacions juvenils

Amb quantes persones es pot crear una associació juvenil?
Tres persones és el mínim per a crear una associació. Les persones poden ser físiques o jurídiques (altres associacions o entitats). A més, hauran de ser majors de 14 anys i menors de 30.

Les associacions juvenils poden ser constituïdes per menors d’edat?
En l’acte de constitució hauran de participar necessàriament com a mínim tres persones majors d’edat o menors emancipades (art. 55 de la Llei 14/2008, d’associacions de la CV). A més, la presidència ha de recaure en una persona major d’edat o menor emancipada, i en la Junta Directiva ha d’haver-hi dues persones majors d’edat o menors emancipats. En aquestes associacions, la condició d’associat o associada es perd en complir els trenta anys. Encara que els estatuts podran establir que les persones que en el moment de complir els trenta anys ostenten càrrecs en l’òrgan de representació no perden aquesta condició fins a finalitzar el mandat.

Totes les associacions s’inscriuen en el mateix registre?
Les associacions l’àmbit principal de les quals d’actuació siga la Comunitat Valenciana o inferior han d’inscriure’s en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, en la Unitat Territorial d’Alacant, Castelló o València segons el domicili social de l’associació.

• REGISTRE DE LA *DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES – CASTELLÓ
C/ *MAJOR, 78 – 12001 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana. Tel: 012

• REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS *PÚBLIQUES – ALACANT
RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41 – 03002 Alacant/Alacant. *Tel: 012

• REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE *JUSTÍCIA, *ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES *DEMOCRÀTIQUES I *LLIBERTATS *PÚBLIQUES
C/ *CASTÁN *TOBEÑAS, 77. CIUTAT *ADVA. 9 D’OCTUBRE -TORRE 4 – 46018 València. *Tel: 012

Les associacions que tinguen un àmbit d’actuació superior al d’una comunitat autònoma han d’inscriure’s en el Registre Nacional d’Associacions. Manar sol·licitud a:
• SECRETARIA GENERAL TÈCNICA DEL MINISTERI DE L’INTERIOR REGISTRE NACIONAL D’ASSOCIACIONS C/ AMADOR DELS RIUS, 7. 28010 – MADRID
Hi ha algunes associacions que disposen de censos i registres diferents perquè tenen una legislació específica. Les associacions que han d’inscriure’s en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana són les associacions de caràcter docent, cultural, artístic i benèfic assistencial de voluntariat social i semblant l’àmbit del qual d’actuació siga principalment la Comunitat Valenciana.
Hi ha associacions, no obstant açò, que per les seues característiques especials i legislació pròpia tenen un registre diferent, al que s’han d’inscriure: partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, comunitats de propietaris, associacions de jutges i jutgesses, magistrats i magistrades i fiscals, associacions esportives, esglésies, confessions i comunitats religioses, etc.

És obligatori tenir el certificat digital?
No és necessari però sí recomanable. Existeixen infinitat de tràmits que es poden realitzar gràcies a aquest certificat de forma instantània, per la qual cosa facilita la part burocràtica de l’associació i escurça els temps de cara a la sol·licitud de subvencions i/o ajudes.

És obligatori inscriure una associació en el Registre d’Associacions?
Encara que la inscripció en el Registre és un dret i té caràcter declaratiu, és a dir, la inscripció es fa a l’únic efecte de publicitat, sí que és convenient que les associacions s’inscriguen en el Registre d’Associacions.
Les que no estiguen inscrites en el Registre d’Associacions no podran beneficiar-se dels efectes que produeix la inscripció, és a dir, la publicitat, la garantia per a tercers i per a les persones associades, la possibilitat de concórrer a subvencions i, sobretot, el règim de responsabilitats. No hem d’oblidar que les responsabilitats que pogueren ocasionar les associacions no inscrites en el Registre recauran en les persones associades; en canvi en les associacions inscrites, les persones associades no responen personalment dels deutes de l’associació.

És obligatòria la inscripció en el Registre Municipal?
No és obligatòria, però els drets reconeguts a les associacions en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, article 232 (rebre informació, utilització de locals, subvencions, etc.) només podran ser exercitats per aquelles entitats que es troben inscrites en el Registre Municipal d’Associacions.

Què s’ha de presentar en el Registre Municipal?
• Model de sol·licitud.
• Estatuts de l’associació.
• Resolució d’inscripció en el Registre d’Associacions.
• Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
• Domicili social.
• Pressupost de l’any en curs.
• Programa d’activitats de l’any en curs.
• Certificació de la quantitat de persones associades.

Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre qualsevol modificació de les dades dins del mes següent des que es produïsca. El pressupost i el programa anual d’activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any. L’incompliment d’aquestes obligacions farà que l’Ajuntament puga donar de baixa l’associació en el Registre Municipal.

On puc trobar el model de sol·licitud?
En el propi ajuntament o a través de les pàgines web dels ajuntaments.

En el cas de Mislata:
1. Emplenar el següent model de sol·licitud: http://www.mislata.es/es/transparencia/servicios-y-dependencias-municipales/tramites/secretaria/i/524/247/solicitud-de-inscripcion-en-el-registro-municipal-de-asociaciones
2. Presentar la sol·licitud en el Registre General:
Ajuntament de Mislata – Planta baixa. Pl. Constitució, 8. 46920 MISLATA

Normativa
Normativa bàsica estatal

Constitució Espanyola (artice 22), de 27 de desembre de 1978 (BOE núm. 311.1, de 29 de desembre).
Declaració Universal dels Drets Humans (articles 20 i 21).
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals (article 11). Instrument de Ratificació de 26 de setembre de 1979 (BOE núm. 243, de 10 d’octubre de 1979).
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19 de desembre de 1966 (article 22). Instrument de Ratificació de 13 d’abril de 1977 (BOE núm. 103, de 30 d’abril de 1977).
Resolució de la Comunitat Europea, de 13 de març de 1987, sobre les associacions sense finalitat lucrativa (Diari Oficial de les Comunitats Europees, núm. C 99/205, de 13 d’abril de 1987).
Conveni-Marque Europeu, sobre cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials
Codi Penal (articles 510 a 521).
Codi Civil (articles 28, 35 a 39 i 41).
Llei Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d’Associació.
Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
Ordre de 9 d’octubre de 1995, per la qual es regula el voluntariat cultural.
Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat.
Llei 43/2015, de 9 d’octubre, del Tercer Sector d’Acció Social.
Ordre INT/1089/2014, d’11 de juny, per la qual s’aprova el model de memòria d’activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d’utilitat pública.
Reial decret 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions.

Normativa bàsica de la Comunitat Valenciana
• Estatut d’Autonomia (article 31.23). Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril (BOE núm. 86, d’11 d’abril).
• Reial decret 1039/1985, de 25 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis (BOE núm. 157, de 2 de juliol).
• Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4375, d’11 de novembre).
• Ordre de 10 d’abril de 2003, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenvolupa el Decret 181/2002, de 5 de novembre, que crea el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana. [2003/4486]
• Llei 14/2008, de 14 de novembre, d’associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25 de novembre).
• Llei 4/2001, de 19 de juny, del voluntariat.
• Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Legislació complementària
Legislació específica sobre associacions juvenil
• LLEI 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.
• Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.
• Resolució de 16 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana d’Igualtat i director general de l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat *Jove, mitjançant la qual es deleguen competències i atribucions Reial decret 397/1988, de 22 d’abril, pel qual es regula la inscripció registral d’associacions juvenils, modificat pel Reial decret 949/2015.
• Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
• Ordre de 5 de desembre de 1986, per la qual es regula el Cens d’Associacions i Organitzacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut. Àmbit nacional.
• Ordre de 10 de novembre de 1983, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana.
• Llei 18/1983, de 16 de novembre, per la qual es crea el Consell de la Joventut d’Espanya.
• Ordre de 26 de març de 1991, del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es crea el Registre de Consells de la Joventut de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1546 de 20 de maig).
• Art. 30 de Llei 30/1992, per la qual es regula la capacitat d’obrar dels menors.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedas cambiar la configuración u obtener más información ‘aquí’. Este mensaje solo sale una vez. ACEPTAR
Aviso de cookies